Privatumo politika

UAB „RIMGAUDA“

PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius duomenų subjektų duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką (toliau – „Politika“). Ji yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis UAB „Rimgauda“ (toliau – „Bendrovė“) paslaugomis, kandidatuoja į darbo vietas Bendrovėje arba lankosi interneto svetainėje rimgauda.lt (toliau – „Svetainė“).
 2. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo).
 3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
 4. Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimų ir kliento informacijos pateikimo paslaugos, kurios apima informacijos apie įmonės siūlomas, paslaugas, produktus, įmonės veiklą, rezultatus, bei vykstančias darbuotojų atrankas, karjeros kilimo galimybės.
 5. Ši Politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jeigu pakeisime šią Politiką, jos atnaujintą versiją paskelbsime šiame puslapyje. Jei po šios Politikos papildymo ar pakeitimo Lankytojas ir toliau naudojasi Svetaines paslaugomis, laikoma, kad Lankytojas sutinka su naujos Politikos redakcijos versiją.

RENKAMI ASMENS DUOMENYS

 1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, naudodamiesi Bendrovės paslaugomis:
  1. Prašydami paslaugų pasiūlymo arba sudarydami sutartį su Bendrove:
   • vardas; pavardė; gimimo data; el. paštas; telefono Nr.; adresas; pareigos; įmonės pavadinimas ir kt.
  2. Darbo atrankos vykdymo tikslu
   • Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.
 1. 6. 1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 3 (tris) metus nuo šio laikotarpio pabaigos.
 2. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų 2.1 punkte nurodytus asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.
 3. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, lankydamiesi Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių:
  1. prisijungimų IP adresai ir laikai, data;
  2. vartotojo naudojama naršyklė ir versija, kalbos pasirinkimas;
  3. duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:
  1. tinkamam paslaugų suteikimui, apdorojimui ir administravimui;
  2. darbo atrankos vykdymo tikslu jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą;
  3. siekdami pagerinti Svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote.

DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus:
  1. tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas);
  4. tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas);
  5. tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises:
  1. Jūs galite kreiptis į Bendrovę su prašymų suteikti informacija kaip Bendrovė tvarko Jūsų duomenys, gauti tvarkomu duomenų kopija;
  2. jūs turite teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenys, jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamus ar netikslus;
  3. Jūs galite kreiptis į Bendrovę su prašymų ištrinti Jūsų asmens duomenys, kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems buvo surinkti; arba, kai Jūs atšaukėte savo sutikimą; arba, manote, kas Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir kt.
  4. jūs galite kreiptis į Bendrovę su prašymu apriboti (pavyzdžiui, saugoti, bet nenaudoti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  5. Jūs galite kreiptis į Bendrovę su prašymų pateikti su Jumis susijusias asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamų ir kompiuterio skaitomu formatu arba galite pateikti prašymą, kad mes persiųstume Jūsų asmens duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma;
  6. Jūs galite kreiptis į Bendrovę su prašymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu paprastai ir nemokamai atšaukti sutikimą, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas gavus Jūsų sutikimą arba gali būti reikalingas siekiant teisėtų mūsų interesų;
  7. Jūs galite kreiptis į Bendrovę, jeigu manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomos problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomonė, mes nesiimame pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

PATEIKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 1. Siekdami apsaugoti visų savo Klientų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę.
 2. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, informuoti Jus apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į pateiktų prašymų sudėtingumą ir skaičių apie tai Jus informuojant iš anksto.
 3. 1 (vieną) kartą per 1 (vienerius) metus informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis Jums įsipareigojame pateikti nemokamai. Tuo atveju, jei Jūs kreipsitės daugiau nei 1 (vieną) kartą per 1 (vienerius) kalendorinius metus arba Jūsų prašymas bus nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, tokiu atveju galėsime imti pagrįstą mokestį, kurio dydis neviršys duomenų teikimo sąnaudų.

TREČIOSIOS ŠALYS, KURIOMS TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

 1. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis:
  1. duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės naudai;
  2. kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.
 2. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie turi teisė tvarkyti Jūsų asmens duomenys ir užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
 3. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės (duomenų valdytojo) leidimo.
 4. Bendrovė taip pat gali teikti duomenų subjektų asmens duomenis, atsakydama į teismo, teisėsaugos arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus, įmonėms, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu, kitiems duomenų gavėjams duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.

NAUDOJAMI SLAPUKAI

 1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje, Bendrovė naudoja slapukus. Jie naudojami atpažinti duomenų subjektus, kaip ankstesnius Svetainės lankytojus, ir lankomumo statistikos rinkimo tikslais.
 2. Duomenų subjektai turi galimybę pasirinkti, nori ar nenori priimti slapukų: jums įėjus į Svetainę, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą bei prašantį duoti sutikimą. Jums nepažymėjus, kad sutinkate dėl slapukų naudojimo, slapukai naudojami nebus. Jūs taip pat galėsite išjungti slapukus, naudodami savo interneto naršyklės nustatymus. Jei išjungsite slapukus savo naršyklėje arba kitu būdu, jūs galite negalėti visa apimtimi pasinaudoti kai kuriomis Svetainės funkcijomis.
 3. Duomenys apie Svetainėje naudojamus slapukus:
Slapuko pavadinimas Aprašymas Galiojimo terminas
_icl_current_language Išsaugo vartotojo pasirinktos kalbos nustatymą Sesija
_ga Užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę Sesija
_gat Google Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą Sesija
_gid Užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę Sesija
collect Naudojamas siųsti informacija į Google Analytics apie lankytojo naudojamą įrenginį ir elgseną. Padeda atpažinti lankytoją, naudojantį skirtingus įrenginius Sesija
cookie-helper Cookie Helper slapuke yra funkcijų, kurios padeda dirbti su slapukais 1 metai
moove_gdpr_popup Kai ši slapukas yra įjungtas, šie slapukai naudojami išsaugoti slapukų nustatymų pasirinkimus 1      metai


KONTAKTAI

 1. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis galite susisiekti šiais kontaktais:
  1. paštu: info@rimgauda.lt;
  2. skambindami telefonu: +370 (5) 205 2813;
  3. siųsdami korespondenciją adresu: Zietelos g.3, Vilnius;
  4. pateikdami prašymą tiesiogiai Bendrovės buveinėje, adresu Zietelos g. 3, Vilnius.
SUSISIEKITE